Gebruikersvoorwaarden en
copyright statement

Stichting Rotary Administratie Nederland, hierna te noemen “RAN”, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41197451 en bereikbaar via info@rotarynederland.nl (tevens houder van de domeinnaamextensie rotary.nl, rotarynederland.nl, rotaryhelpt.nl), wijst u als “Bezoeker” nadrukkelijk op het volgende:

COOKIE STATEMENT

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die bij uw bezoek aan de rotary websites of apps worden meegestuurd naar uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website of App terugsturen.

WE GEBRUIKEN COOKIES VAN GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om Rotary een beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves, teneinde de website te verbeteren.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Met het bezoeken van websites die openbaar worden gemaakt via de extensie www.rotary.nl alsmede onder diezelfde extensie benaderbaar zijn, waaronder die van Rotarydistricten en Rotaryclubs, hierna gezamenlijk aan te duiden als “Rotaryportal” gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden.

·

Aan op de Rotaryportal aanwezige- of via de Rotaryportal benaderbare “Informatie” kunnen door Bezoeker geen aanspraken of rechten worden ontleend. Gebruik van op de Rotaryportal aanwezige Informatie geschiedt volledig voor eigen risico van Bezoeker. RAN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van Informatie van de Rotaryportal door Bezoeker noch voor enigerlei schade die ontstaat -door bezoek van de Rotaryportal- aan door Bezoeker gebruikte data, ICT-systemen en/of hardware.

·

RAN streeft ernaar bij het openbaar maken van Informatie via de Rotaryportal, rechten van derden te respecteren. Dienaangaande behoudt RAN zich eenzijdig het recht voor om Informatie van de Rotaryportal te verwijderen en/of aan te passen (notice & take down) zonder aansprakelijk te zijn voor daardoor ontstane schade.

·

Tenzij expliciet anders vermeld, schriftelijk is overeengekomen, dan wel voortvloeit uit geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, is het Bezoeker niet toegestaan de Rotaryportal en/of de daarop aanwezige Informatie en/of onderliggende software openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien wel toestemming is verleend of anderszins openbaarmaking en/of verveelvoudiging legaal kan plaatsvinden, dient Bezoeker te allen tijde bronvermelding, beschermingsmaatregelen en copyright tekens © te respecteren. RAN behoudt zich tegenover Bezoeker het recht voor om verleende toestemming te beëindigen alsmede rechtsmaatregelen te (laten) treffen op basis van door haar geconstateerde inbreuk op rechten.

·

RAN behoudt zich eenzijdig het recht voor om in het geval van onrechtmatig gebruik door een Bezoeker van de Rotaryportal en/of gebruik van de Rotaryportal van een Bezoeker dat naar inzicht van RAN de goede naam van Rotary schaadt, eerder verleende toestemming tot het benaderen van de Rotaryportal deels of volledig te beëindigen en daartoe technische maatregelen te treffen.

PRIVACY

RAN respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. RAN leeft de geldende wettelijke regelgeving AVG na.

In het publieke deel verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens.

Als u in contact met ons wilt treden kunt u ons via mailadressen op de contactpagina bereiken.

v.20180510